Yn 2021 wie der as gefolch fan corona spitigernôch gjin Nijjiersrevu op 'e Jouwer. áMarů jim binne tige wolkom by de 35e Nijjiersrevu op 7, 8, 14 en 15 jannewaris 2022!